Ubytovací poriadok platný od 1.1.2008 

 

Hosť sa môže spravidla ubytovať po 14.00 hod.  

 

Pri ubytovaní je každý hosť povinný predložiť doklad o totožnosti /občiansky preukaz, pas, apod/.  

 

Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. 

Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 10.00 hodinou a izba nebola v predchádzajúci deň prenajatá, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc. 

 

Hosť je povinný izbu uvoľniť do 11,00 hod. posledného dňa ubytovania. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11,00 hod., bude mu započítaná cena za ďalšiu noc. 

 

Hosť je povinný zanechať priestory, ktoré mal k dispozícii v takom stave, v akom ich prevzal. 

 

Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ privátu povinný ubytovať osoby najneskôr do 18.00 hodiny, do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. Po 18.00 hodine môže prevádzkovateľ izbou disponovať. 

 

Príležitostné lôžko môže ubytovateľ poskytnúť len na požiadanie hosťa. 

 

Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom prevádzkovateľa privátu v čase od 8.00 do 21.00 hodiny. Maximálne 2 hodiny. 

 

V izbe ani v spoločenských priestoroch privátu nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie. 

 

V priestoroch privátu a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.) 

 

Pred odchodom z privátu /izby/ je osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo a príslušenstvo , uzamknúť dvere a starostlivo uschovať kľúče. 

 

Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v hotelovej izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch. 

 

Psov a iné zvieratá nie je možné ubytovať. 

 

V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud. 

V záujme ostatných hostí, nie je dovolené spievať, hlasno reprodukovať rozhlas, televízor, koncertovať a pod.  

 

Fajčenie je povolené len v priestore na to určenom (balkón). V izbách je fajčenie zakázané! 

 

Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach privátu zodpovedá ubytovaná osoba a hosť podľa platných predpisov právneho poriadku. 

Za ubytovanie a poskynuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla po príchode, ak nie je dohodnuté inak. Účet uhradí v hotovosti resp. fakturáciou. 

 

Ponukový cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu u prevádzkovateľa privátu. 

 

Sťažnosť ubytovaných osôb a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky privátu prijíma prevádzkovateľ privátu. 

 

Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ privátu právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času. 

 

Mgr. Michal KLINCKO V Martine 1.1.2008